برندها

 

– تیماسول کودهای کامل، حاوی عناصر پر مصرف و کم مصرف به صورت کلات EDTA کاملا

محلول در آب

– تیماسول کود های پایه پرمصرف، حاوی ترکیبات خالص جهت تهیه محلول غذایی

– میکرولند کودهای ریزمغذی پایه، حاوی عناصر ریزمغذی با خلوص بالا جهت مصرف به

صورت آب آبیاری و محلول پاشی

– میکرولند کود های کلات، حاوی یک عامل پایدار کننده EDTA , EDDHA به همراه عناصر

ثانویه و میکرو به صورت ترکیب تک عنصر یا چند عنصر

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-6e2e075f2f7c45a9992c99d1c4ceb7e9.png' }}

-متالم هیومیک اسید: حاوی ترکیب هیومیک اسید و فولویک اسید، کاملا محلول به

صورت پودری و مایع

– متالم: عصاره جلبک دریایی کاملا محلول با بیش از 60 نوع مواد ارزشمند معدنی و آلی

– متالم: کمپلکس ریشه زایی حاوی عناصر غذایی فولویک، آمینواسید و….

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-fb01689c29fabaa4bf165b0159341fc6.png' }}

– متالم کود های مایع، ترکیب منحصر به فرد هیدرولیز آنزیمی و حاوی کمپلکس کلات

برپایه ویتامین ها، پلی ساکارید به همراه عناصر غذایی و سایر ترکیبات