نام وبسایت

آدرس سایت

وزارت جهاد کشاورزی:

http://www.maj.ir

سازمان حفظ نباتات:

http://www.ppo.ir

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی:

http://www.iaeo.ir

سازمان هواشناسی کشور:

http://www.irimo.ir

انجمن پسته ایران:

http://www.iranpistachio.org

مرکز تحقیقات پسته:

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال:

http://www.spcri.ir

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور:

http://www.iripp.ir

موسسه تحقیقات خاک و آب:

http://www.swri.ir

انجمن علوم خاک ایران:

http://www.soiliran.org

انجمن بیماری شناسی گیاهی:

http://www.ips.ir

انجمن علمی علف هرز ایران:

http://www.utcan.ut.ac.ir/weed/

انجمن قارچ شناسی ایران:

http://www.imys.ir

انجمن کنه شناسی ایران:

http://www.acarology.ir

پایگاه اطلاع رسانی حشره شناسی:

http://www.entomology.ir

ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین:

http://www.loobia.areo.ir

بانک اطلاعات مقالات فارسی:

http://www.magiran.com

بانک اطلاعات مقالات فارسی:

http://www.civilica.com

بانک اطلاعات مقالات فارسی:

http://www.sid.ir

اطلاعات عمومی کشورها:

http://www.worldatlas.com

مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی:

http://www.infolibrarian.com

کتابخانه ملی ایران:

http://www.nlai.ir

کتابخانه ملی انگلیس:

http://www.bl.uk

کتابخانه ملی آمریکا: 

http://www.loc.gov

کتابخانه ملی کشاورزی آمریکا:

http://www.nal.usda.gov

کتابخانه ملی کشاورزی آمریکا:

http://www.fao.org

سازمان خوار و بار جهانی:

http://www.fertilizer.org

انجمن بین المللی صنعت کود:

http:// www.ipni.net

موسسه بین المللی تغذیه گیاهی:

http://www.ipipotash.org/en